OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPÓŁKI EYERIM

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1    Niniejsze ogólne warunki umów (dalej zwane także „OWU”) spółki eyerim s.r.o. z siedzibą pod adresem Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Słowacja, numer identyfikacyjny: PL5263248042 (dalej zwanej „Sprzedawcą”), określają wzajemne prawa i obowiązki stron w zakresie umowy zawartej na podstawie przepisów ustawy nr 102/2014 o ochronie konsumentów w związku ze sprzedażą produktów lub świadczeniem usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie niektórych ustaw pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem za pośrednictwem elektronicznego formularza Sprzedawcy (dalej zwane „Umową”), stanowiąc jej integralną część. Sprzedawca prowadzi sklep internetowy pod adresem www.eyerim.sk (dalej zwany „Stroną Internetową”).

1.2    Niniejsze OWU nie mają zastosowania w wypadku, gdy osoba zamierzająca nabyć towary od Sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą, która w związku z zamówieniem towaru działa w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej. 

1.3    Postanowienia niniejszych OWU stanowią integralną część Umowy. Umowa i niniejsze OWU sporządzone są w języku polskim. Umowa może zostać zawarta w języku polskim. Umowę obejmującą niniejsze OWU uważa się za umowę w formie pisemnej.

 

2. REJESTRACJA

2.1    Konsument może nabywać towary za pomocą Strony Internetowej Sprzedawcy zarówno jako zarejestrowany użytkownik, jak i jako niezarejestrowany użytkownik. Korzyść z rejestracji polega na tym, że konsument nie musi przy kolejnych zamówieniach ponownie podawać swoich danych osobowych oraz adresu dostawy, otrzymuje nieograniczony dostęp do historii swoich zamówień oraz, dzięki podanym poprzednio danym, może łatwiej i szybciej dokonać zapłaty.

2.2    Rejestracji może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.

2.3    Konsument może dokonać rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej (dalej zwanego „Formularzem Rejestracyjnym”). W Formularzu Rejestracyjnym konsument musi podać wszystkie wymagane informacje, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres dostawy dla zamówionego przez siebie towaru, jak również określić swoje hasło. Informacje podane przez konsumenta w Formularzu Rejestracyjnym muszą być prawdziwe i aktualne. W razie zmiany danych konsumenta, może on zaktualizować je pod adresem www.eyerim.pl/custom/account/edit.

2.4    Dostęp do konta zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem; konsument zobowiązuje się zachować swoją nazwę użytkownika i swoje hasło w tajemnicy i chronić je przed wykorzystaniem, w tym wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem, przez osoby trzecie.

2.5    Sprzedawca może dokonać weryfikacji wszelkich danych podanych przez konsumenta w Formularzu Rejestracyjnym. W wypadku, gdy Sprzedawca stwierdzi, że dane podane przez konsumenta w Formularzu Rejestracyjnym nie są aktualne, nie istnieją lub wprowadzają w błąd lub jeśli konsument nie korzysta z konta od ponad 24 miesięcy lub narusza swoje obowiązki lub prawa Sprzedawcy wynikające z Umowy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta konsumenta.

 

3. ZAMÓWIENIE TOWARÓW, ZAWARCIE UMOWY

3.1    Po wybraniu produktów na Stronie Internetowej i potwierdzeniu wyboru poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, konsument zostanie przekierowany do formularza zamówienia (dalej zwanego „Formularzem Zamówienia”). Konsument zobowiązany jest podać w Formularzu Zamówienia wszelkie konieczne dane (albo wybrać odpowiednie opcje), tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy dla zamówionego przez siebie towaru, informacje o sposobie zapłaty ceny towarów oraz o sposobie dostawy, jak również kod zniżkowy albo numer kuponu. Jeśli konsument jest zarejestrowanym użytkownikiem, musi się on zalogować.

3.2    Po wybraniu metody płatności konsument zostanie przekierowany na stronę, na której przedstawione zostanie podsumowanie jego zamówienia. Sprzedawca zwraca uwagę konsumenta na konieczność sprawdzenia danych w zamówieniu oraz, w razie konieczności, poprawienia błędnych danych poprzez kliknięcie przycisku „Edytuj”. Jeśli dane podane przez konsumenta są prawidłowe, może on złożyć zamówienie, klikając przycisk „Zamów z obowiązkiem zapłaty”.

3.3    Po złożeniu zamówienia Sprzedawca prześle jego potwierdzenie na wskazany przez konsumenta adres e-mail. Przekazanie przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia nie oznacza, że Umowa została zawarta. Po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia, Sprzedawca dokona weryfikacji dostępności towarów; Umowa zostaje zawarta dopiero po wiążącym zaakceptowaniu oferty zawarcia umowy przez Sprzedawcę w formie potwierdzenia e-mailowego zawierającego informację, że towary są gotowe do odbioru albo że zostały one przekazane do wysyłki (w zależności od okoliczności).

3.4    Konsument zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez siebie w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość (np. telefonu lub Internetu) w celu złożenia zamówienia; koszty te ponoszone są w standardowej wysokości, w zależności od abonamentu telekomunikacyjnego wykupionego przez konsumenta.

3.5    Sprzedawca archiwizuje zamówienie i Umowę przez co najmniej 2 lata, a w każdym wypadku przez okres nie dłuższy niż okres wskazany w obowiązujących przepisach, w celu zapewnienia ich prawidłowej realizacji. Zamówienie ani Umowa nie zostaną w żadnym wypadku udostępnione osobom trzecim nie biorącym udziału w ich realizacji (za wyjątkiem pracowników i podwykonawców Sprzedawcy, w koniecznym zakresie, lub jeśli Sprzedawca zobowiązany jest ujawnić te dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów). W razie konieczności Umowa może zostać przesłana konsumentowi na jego wniosek.

3.6    Konsument może nabyć towary wyłącznie w liczbie odpowiadającej zwykłemu zapotrzebowaniu. Towary nabyte za pomocą Strony Internetowej Sprzedawcy nie są przeznaczone do odsprzedaży. W wypadku, gdy konsument zamówi towary lub dokona ich nabycia w ilości nieodpowiadającej zwykłemu zapotrzebowaniu albo Sprzedawca stwierdzi, na podstawie dostępnych mu informacji, że towary zamówione przez konsumenta zostaną przeznaczone do odsprzedaży, Sprzedawca może anulować zamówienie konsumenta, a jeśli Umowa została już zawarta, może on od niej odstąpić. W wypadku, gdy Sprzedawca odstąpi od Umowy, konsument i Sprzedawca zobowiązani są zwrócić sobie wszystkie dokonane świadczenia.

 

4. CENA TOWARÓW I ZNIŻKI

4.1    Ceny towarów podane na Stronie Internetowej są cenami końcowymi, tj. uwzględniają podatek VAT oraz wszelkie inne podatki i opłaty (jeśli występują); ceny ta nie obejmują kosztów wysyłki, opłat związanych z zapłatą za pobraniem, opłat naliczanych przez operatora bramki płatniczej oraz innych opłat wyraźnie wskazanych konsumentowi w trakcie wypełniania przez niego zamówienia (a w każdym wypadku przed złożeniem zamówienia).

4.2    Składając zamówienie, konsument potwierdza, że został poinformowany, że dostawa towarów jest uwarunkowana zapłatą ich ceny lub innych opłat, których końcowa wartość zostanie mu wskazana przed złożeniem zamówienia.

4.3    Konsument przyjmuje do wiadomości, że jeśli cena towaru podana na Stronie Internetowej jest w oczywisty sposób błędna, Sprzedawca może odstąpić od Umowy także po otrzymaniu przez konsumenta wiadomości e-mail potwierdzającej, że zamówienie konsumenta jest gotowe do odbioru albo że towar został przekazany do wysyłki (w zależności od okoliczności). W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie powiadomi konsumenta o zaistniałej sytuacji. Cenę uważa się za w oczywisty sposób błędną, w szczególności jeśli: (i) cena towaru jest widocznie nieprawidłowa (nie uwzględnia ceny nabycia), (ii) cena towaru nie została podana, zawiera dodatkową cyfrę albo zawiera przecinek w niewłaściwym miejscu lub (iii) zniżka na towar przekracza 50%, ale na Stronie Internetowej towar nie jest oznaczony symbolem kampanii marketingowej ani innym specjalnym symbolem. W razie wątpliwości co do ceny Sprzedawca prosi konsumenta o niezwłoczny kontakt, po czym poinformuje on go o tym czy cena jest prawidłowa. Powyższe postanowienia pozostają bez uszczerbku względem prawa konsumenta do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU.

4.4    Wszystkie oferty specjalne i zniżki na towary Sprzedawcy są ważne, chyba w odniesieniu do danego produktu określono co innego. Zniżki (jeśli występują) na towary nie łączą się (tj. dwie zniżki albo większa liczba zniżek nie mogą być zastosowane do tego samego produktu lub zamówienia). Do ofert specjalnych i zniżek zastosowanie mogą mieć dodatkowe warunki (np. w zakresie czasu ich trwania), które to warunki mogą zostać zakomunikowane konsumentowi osobno, zarówno w ramach wiadomości marketingowych związanych z ofertą specjalną lub zniżką, jak i w inny sposób, przy czym warunki te stanowią integralną część niniejszych OWU; w razie sprzeczności pomiędzy niniejszymi OWU a warunkami dodatkowymi, pierwszeństwo mają warunki dodatkowe dotyczące oferty specjalnej albo zniżki. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli konsument odstąpi od Umowy albo zwróci towar nabyty w ramach oferty specjalnej ze zniżką albo z wykorzystaniem kuponu, oferta ta, zniżka ta albo kupon ten nie mogą zostać wykorzystane do nabycia jakichkolwiek innych towarów jeśli Sprzedawca wycofał ofertę specjalną, anulował zniżkę albo jeśli ważność kuponu wygasła.

4.4    Obowiązują dodatkowe warunki dotyczące wydarzenia Black Friday, które są opisane w Regulaminie promocji Black Friday.

4.5    Obowiązują dodatkowe warunki dotyczące wydarzenia 2+1 ZA DARMO, które są opisane w Regulamin promocji 2+1.

 

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1    Konsument może, wedle własnego uznania, dokonać zapłaty za towary oraz pokryć wszelkie koszty związane z wybraną przez siebie metodą płatności lub metodą dostawy w jeden z następujących sposobów:

(a)   płatność bezgotówkowa kartą (za pomocą bankowości internetowej albo interfejsu płatniczego Dotpay);
(b)   płatność gotówką w chwili odbioru towaru w miejscu wybranym przez konsumenta;

5.2    Cena podlega zapłacie:

(a)   z chwilą złożenia zamówienia – jeśli konsument wybrał płatność bezgotówkową na podstawie pkt 5.1 lit. (a) i (c); w takim wypadku zobowiązanie konsumenta to dokonania zapłaty ceny towaru uważa się za wykonane w chwili zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku Sprzedawcy albo
(b)   po otrzymaniu towaru – jeśli konsument wybrał płatność gotówką na podstawie pkt 5.1 lit. (b).

5.3    Faktura dotycząca towaru zostanie wystawiona po dokonaniu przez konsumenta zapłaty ceny towaru i zostanie mu ona przekazana:

(a)   w formie fizycznej, razem z towarem – jeśli konsument wybrał płatność bezgotówkową na podstawie pkt 5.1 lit. (a) i (c) jako sposób zapłaty ceny albo
(b)   pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin od doręczenia towaru – jeśli konsument wybrał płatność gotówką na podstawie pkt 5.1 lit. (b) jako sposób zapłaty ceny.

5.4    W celu uniknięcia wątpliwości, koszt skorzystania z usługi „płatność przy odbiorze” nie jest wliczony w cenę towaru i zostanie naliczony w kwocie, o której konsument zostanie powiadomiony po wybraniu opcji „płatność przy odbiorze” przy wypełnianiu formularza zamówienia. Cena opcji „płatność przy odbiorze” oznacza cenę skorzystania z tej metody płatności, a nie opłatę za wysyłkę lub opakowanie.

5.5    W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca oświadcza, że nie wystawia faktur bez podatku VAT.

 

6. WARUNKI DOSTAWY TOWARU

6.1    Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar do konsumenta za pośrednictwem podmiotu wskazanego w formularzu zamówienia (dalej zwanego „Dostawcą”). Dostawa podlega realizacji zgodnie z ogólnymi warunkami umów Dostawcy.

6.2    Na Stronie Internetowej Sprzedawca określi dla każdego produktu niewiążący, orientacyjny termin dostawy (jak wskazano na Stronie Internetowej), przy czym dołoży on wszelkich starań, by towar został faktycznie dostarczony do konsumenta w tym terminie. Bez uszczerbku względem postanowienia zdania poprzedzającego, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar do konsumenta nie później niż w ciągu 40 dni roboczych. Termin dostawy towaru rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym konsumentowi przekazano potwierdzenie zamówienia, ale nie wcześniej niż po zaksięgowaniu na rachunku Sprzedawcy ceny sprzedaży – jeśli jej zapłata dokonywana jest na podstawie pkt 5.1 lit. (a) albo (c). W odniesieniu do realizacji zamówienia konsumenta mogą wystąpić okoliczności mające wpływ na termin dostawy zamówionego przez konsumenta towaru. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić konsumenta o wszelkich zmianach terminu dostawy; obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku względem prawa konsumenta do odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszymi OWU.

6.3    Konsument zobowiązany jest do odebrania towaru pod adresem dostawy wskazanym przez niego w zamówieniu w terminie uzgodnionym przez konsumenta i Dostawcę oraz na warunkach określonych przez Dostawcę.

6.4    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niepodejmowania prób powtórnej wysyłki do konsumenta dowolnych nieodebranych przez niego towarów (za wyjątkiem wypadku, o którym mowa w pkt 6.5) lub towarów niedobranych przez konsumenta pomimo działania Sprzedawcy zgodnie z pkt 6.3, powyżej. W wypadku, gdy konsument nie odbierze towaru pomimo ponawianych prób dostawy, Sprzedawca może odstąpić od Umowy.

6.5    W wypadku, gdy towar został dostarczony do konsumenta w uszkodzonym opakowaniu lub masa przesyłki jest zbyt niska, Sprzedawca prosi konsumenta o nieodbieranie przesłanego towaru od Dostawcy oraz niezwłoczny kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1    Konsument może odstąpić od Umowy, także bez powodu, w dowolnym czasie od momentu złożenia zamówienia do maksymalnie 30 dni od chwili odebrania towaru. Do celów niniejszego ustępu, towar uważa się za odebrany przez konsumenta: (i) w chwili, gdy konsument albo wskazana przez niego osoba trzecia dokona odbioru całości albo części zamówionych towarów albo (ii) jeśli towary zamówione przez konsumenta w ramach jednego zamówienia są dostarczane osobno – w chwili odebrania towarów, albo (iii) jeśli towar składa się z wielu części lub elementów – w chwili odebrania ostatniej części lub ostatniego elementu.

7.2    Prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie pkt 7.1 nie ma zastosowania do towarów, które zostały wytworzone zgodnie ze szczegółowymi wymogami konsumenta, na wymiar lub w sposób indywidualny dla danej osoby.

7.3    Prawo do odstąpienia od Umowy może zostać wykonane poprzez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia na adres podany na stronie www.eyerim.pl/help/contact lub na adres poczty elektronicznej [email protected]; konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępnego TUTAJ.Termin na odstąpienie od Umowy uważa się za DOCHOWANY jeśli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane Sprzedawcy nie później niż w ostatnim dniu okresu, o którym mowa w pkt 7.1.

7.4    W ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy konsument zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedawcy na adres podany na stronie www.eyerim.pl/help/contact albo przekazać go Sprzedawcy albo osobie przez niego upoważnionej do odebrania towaru. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się za dochowany jeśli towar został przekazany do transportu nie później niż w 14. dniu. Konsument ponosi wszystkie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

7.5    Konsument ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości towaru wskutek obchodzenia się z nim w sposób przekraczający zakres działań koniecznych do stwierdzenia jego charakteru i funkcjonalności. Obchodzenie się z towarem w sposób przekraczający zakres wskazany w zdaniu poprzedzającym oznacza w szczególności dokonanie zwrotu towaru, (i) który nie jest umieszczony w oryginalnym opakowaniu, (ii) który nie posiada futerału (jeśli był on częścią przesyłki), (iii) który nie posiada akcesoriów, które były częścią przesyłki, (iv) z którego usunięto etykiety lub metki, (v) z którego usunięto elementy ochronne (np. naklejki na szkłach okularów), (vi) bez instrukcji użytkowania lub innych dołączonych do towaru informacji. Sprzedawca zaleca ubezpieczenie przesyłki, za pomocą której towar jest zwracany do Sprzedawcy. 

7.6    Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić konsumentowi zapłatę otrzymaną od niego na podstawie Umowy albo w związku z nią w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, ale nie wcześniej niż przed otrzymaniem od konsumenta towaru albo wykazaniem przez konsumenta, że dokonał on wysyłki towaru do Sprzedawcy, przy czym:

(a)   jeśli konsument dokonał zapłaty ceny towaru w sposób bezgotówkowy na podstawie pkt 5.1 lit. (a) albo (c), cena zostanie zwrócona na rachunek, z którego dokonana została płatność,
(b)   jeśli konsument dokonał zapłaty ceny towaru przy jego odbiorze na podstawie pkt 5.1 lit. (b), cena sprzedaży zostanie zwrócona na rachunek konsumenta wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy albo wskazany Sprzedawcy w późniejszym czasie na piśmie.

7.7    Płatności podlegające zwróceniu konsumentowi przez Sprzedawcę na podstawie pkt 7.7 zostaną pomniejszone przez Sprzedawcę o:

(a)   dodatkowe koszty dostawy towaru – jeśli konsument dokona wyraźnego wyboru sposobu dostarczenia towaru innego niż zwykła, najtańsza metoda oferowana przez Sprzedawcę (dodatkowe koszty oznaczają różnicę pomiędzy kosztami metody dostawy wybranej przez konsumenta a kosztami zwykłej, najtańszej metody dostawy oferowanej przez Sprzedawcę);
(b)   kwotę odpowiadającą obniżeniu wartości towaru zgodnie z pkt 7.6.

7.8    W wypadku, gdy zgodnie z niniejszymi OWU oraz przepisami prawa konsument dokona ważnego odstąpienia od Umowy, wszelkie umowy dodatkowe związane z Umową (jeśli takie zawarto) również ulegają rozwiązaniu.

7.9    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w dowolnym czasie przed dostarczeniem towaru w razie wystąpienia okoliczności poza jego kontrolą, które uniemożliwią dostarczenie konsumentowi zamówionego towaru na warunkach określonych w zamówieniu lub w niniejszych OWU. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi konsumenta o wystąpieniu tych okoliczności pocztą elektroniczną lub telefonicznie, na adres e-mail lub numer telefonu wskazane przez niego w Formularzu Zamówienia. W ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić konsumentowi wszystkie kwoty zapłacone przez niego na podstawie Umowy lub w związku z nią.

 

8. GWARANCJA I ROSZCZENIA GWARANCYJNE

8.1    Wszystkie towary nabyte za pomocą Strony Internetowej objęte są 24-miesięczną gwarancją udzielaną przez Sprzedawcę, której bieg rozpoczyna się w dniu odebrania towaru przez konsumenta.

8.2    Okres gwarancji podlega wydłużeniu o czas, w którym konsument nie mógł korzystać z towaru w związku z jego naprawą gwarancyjną.

8.3    Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z:

(a)   mechanicznego uszkodzenia towaru przez konsumenta,
(b)   używania towaru w warunkach, w których wilgotność oraz skutki chemiczne i mechaniczne różnią się od występujących w środowisku naturalnym, 
(c)   obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to zwyczajowo przyjęte lub braku dbania o towar,
(d)   uszkodzeń towaru spowodowanych przeciążeniem lub jego używaniem niezgodnie ze wskazaniami producenta, ogólnymi zasadami lub normami technicznymi,
(e)   uszkodzeń towaru powstałych wskutek niemożliwych do uniknięcia lub nieprzewidzianych zdarzeń,
(f)    uszkodzeń towaru powstałych wskutek przypadkowego zniszczenia lub przypadkowego pogorszenia jego jakości,
(g)   nieprofesjonalnej ingerencji, uszkodzenia w transporcie, uszkodzenia przez wodę lub ogień lub innego zdarzenia o charakterze siły wyższej,
(h)   modyfikacji towaru dokonanych przez podmiot inny niż Sprzedawca lub osoba przez niego upoważniona.

Dla uniknięcia wątpliwości, gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia towaru (lub jego części) w wyniku jego używania.

8.4    Konsument może przesłać reklamację gwarancyjną dotyczącą towaru na adres podany na stronie www.eyerim.pl/help/contact

8.5    Składając reklamację gwarancyjną dotyczącą towaru, konsument zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy:

(a)   towar objęty roszczeniem gwarancyjnym, wraz z wszelkimi akcesoriami dostarczonymi do konsumenta razem z towarem,
(b)   fakturę dotyczącą towaru oraz
(c)   pismo reklamacyjne, którego wzór dostępny jest TUTAJ, w którym wskazane muszą zostać i które zawierać musi:

(i)    imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail konsumenta,
(ii)   numer faktury, numer zamówienia i data dostarczenia towaru do konsumenta,
(iii)  określenie towaru objętego roszczeniem gwarancyjnym (np. numer seryjny),
(iv)  opis wady towaru objętego roszczeniem gwarancyjnym,
(v)   preferowany sposób zaspokojenia roszczenia gwarancyjnego, zgodnie z pkt 8.10, oraz
(vi)  własnoręczny podpis konsumenta.

8.6    W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli konsument zamówił u Sprzedawcy towar (np. oprawki do okularów), który został następnie połączony z innym towarem, który nie został nabyty od Sprzedawcy (np. szkła do okularów), konsument zobowiązany jest oddzielić towary od siebie i przesłać Sprzedawcy wyłącznie towar objęty roszczeniem gwarancyjnym, bez towaru osoby trzeciej. W dniu dostarczenia towaru objętego roszczeniem gwarancyjnym wraz z dokumentami i informacjami, o których mowa w pkt 8.5, rozpoczyna się bieg terminu rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej przez Sprzedawcę.

8.7   Ukoliko je Kupac prvi put kupio dioptrijske naočale s lećama eyerim vision (s bilo kakvim poboljšanjem), može ih vratiti u roku od 30 dana od isporuke i dobiti pun povrat novca. Ovaj uvjet povrata odnosi se samo na jedan par naočala iz cijele narudžbe (u slučaju kupnje više komada vraća se puni iznos za najjeftiniji model) predanoj na web-stranici (tj. ne u eyerim fizičkoj trgovini).
U slučaju da se Kupac odluči vratiti dioptrijske naočale koje sadrže Essilor premium leće izrađene po individualnoj mjeri, radi se o osobnom proizvodu te će Prodavatelj vratiti samo iznos za dioptrijski okvir. 

8.8 W wypadku, gdy konsument zamówi większą liczbę towarów, które zostaną dostarczone w ramach jednej przesyłki, roszczenia dotyczące wadliwych towarów nie mogą być podstawą roszczeń konsumenta w odniesieniu do towarów niewadliwych objętych tą samą przesyłką.

8.9    Roszczenie gwarancyjne zostanie rozpatrzone wyłącznie w odniesieniu do wad wskazanych przez konsumenta w reklamacji gwarancyjnej.

8.10   Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację gwarancyjną niezwłocznie, w skomplikowanych wypadkach w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania zgodnie z pkt 8.7, a w uzasadnionych wypadkach, w szczególności, gdy konieczna jest skomplikowana ocena techniczna towaru, w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej konsument może odstąpić od Umowy.

8.11  Na podstawie jednego z następujących praw, z którego skorzystać zdecyduje się konsument, Sprzedawca określi sposób postępowania w związku z reklamacją gwarancyjną konsumenta:

(a)   jeśli wada może zostać usunięta:

(i)    Sprzedawca usunie ją niezwłocznie, terminowo i w sposób właściwy albo
(ii)   Sprzedawca dokona na wniosek konsumenta wymiany wadliwego towaru albo danego jego komponentu (jeśli wada dotyczy tyko tego komponentu), pod warunkiem, że Sprzedawca nie poniesienie w związku z tym kosztów nieproporcjonalnie wysokich względem ceny towaru lub istotności wady albo
(iii)  Sprzedawca dokona, wedle własnego uznania, wymiany wadliwego towaru albo danego jego komponentu (jeśli wada dotyczy tylko tego komponentu) jeśli nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami dla konsumenta;

(b)   jeśli wada nie może zostać usunięta i uniemożliwia ona prawidłowe korzystanie z towaru jako przedmiotu niewadliwego albo jeśli wada może zostać usunięta, ale prawidłowe korzystanie z towaru jest niemożliwe ze względu na ponowne wystąpienie wady lub ponieważ w towarze występuje kilka wad:

(i)    Sprzedawca dokona wymiany towaru albo
(ii)   konsument może odstąpić od Umowy;

(c)   jeśli wady towaru nie mogą zostać usunięte, konsumentowi przysługuje racjonalna zniżka od ceny sprzedaży towaru.

W celu uniknięcia wątpliwości, w wypadku wymiany towaru okres gwarancji rozpoczyna bieg w chwili odebrania nowego towaru.

8.12  W wypadku, gdy konsument złoży reklamację gwarancyjną w odniesieniu do towaru:

(a)   w ciągu pierwszych 12 miesięcy od dokonania jego zakupu, Sprzedawca może odrzucić reklamację gwarancyjną konsumenta wyłącznie na podstawie opinii biegłego; niezależnie od wyniku oceny biegłego, Sprzedawca nie zażąda od konsumenta pokrycia kosztów wydania opinii przez biegłego ani innych kosztów związanych z jej wydaniem. Sprzedawca przekaże konsumentowi kopię opinii biegłego uzasadniającej odrzucenie reklamacji gwarancyjnej w ciągu 14 dni od rozpatrzenia tej reklamacji;
(b)   po upływie 12 miesięcy od dokonania jego zakupu i Sprzedawca odrzuci reklamację gwarancyjną, Sprzedawca wskaże w odpowiedzi na reklamację osobę, do której konsument może przesłać towar celem uzyskania opinii biegłego. W wypadku, gdy konsument prześle towar do wskazanej osoby celem uzyskania opinii biegłego, koszt sporządzenia tej opinii oraz wszelkie powiązane koszty pokrywa Sprzedawca, bez względu na wynik oceny biegłego. W wypadku, gdy konsument uzyska potwierdzenie odpowiedzialności Sprzedawcy za wadę w postaci opinii biegłego, może on ponownie złożyć reklamację gwarancyjną; bieg okresu gwarancji ulega wstrzymaniu na czas sporządzania opinii biegłego. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić konsumentowi, w ciągu 14 dni od dnia ponownego złożenia reklamacji gwarancyjnej, wszystkie koszty poniesione przez niego w związku z uzyskaniem opinii biegłego oraz wszelkie uzasadnione koszty powiązane. Złożona ponownie reklamacja gwarancyjna nie może zostać odrzucona.

8.13  Sprzedawca należycie poinformował konsumenta o jego prawach wynikających z art. 622 (pkt 8.10 lit. (a), powyżej) oraz art. 623 (pkt 8.10 lit. (b) i (c), powyżej) ustawy nr 40/1964 – kodeksu cywilnego. Zawierając niniejszą Umowę, konsument potwierdza, że miał możliwość zapoznania się z ogólnymi warunkami w zakresie roszczeń gwarancyjnych dotyczących towaru.

8.14  Sprzedawca zobowiązany jest poinformować konsumenta o rozpatrzeniu jego reklamacji gwarancyjnej pocztą elektroniczną, telefonicznie i/lub pisemnie, jednocześnie wystawiając na rzecz konsumenta pisemny dokument w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji gwarancyjnej.

8.15  Obowiązują dodatkowe warunki dotyczące wydarzenia 2+1 ZA DARMO, które są opisane w Regulamin promocji 2+1.

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca przetwarza dane osobowe konsumenta na warunkach określonych w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych, która dostępna jest TUTAJ. Konsument przyjmuje do wiadomości warunki przetwarzania danych osobowych.

 

10. OBRAZY POGLĄDOWE I WIRTUALNE NARZĘDZIE MAGIC MIRROR

10.1  Zawierając Umowę, konsument przyjmuje do wiadomości, że obrazy i zdjęcia towaru zawarte na Stronie Internetowej mają charakter poglądowy i że w rzeczywistości towar może się różnić od ilustracji poglądowych, w szczególności w zakresie koloru.

10.2  Sprzedawca oferuje konsumentowi na Stronie Internetowej możliwość porównania obrazu poglądowego towaru ze zdjęciem konsumenta za pomocą wirtualnego narzędzia o nazwie Magic Mirror. Konsument przyjmuje do wiadomości, że obrazy towaru w wirtualnym narzędziu Magic Mirror mają wyłącznie charakter poglądowy i niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywistość.

 

11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

11.1  W wypadku, gdy konsument nie jest usatysfakcjonowany sposobem, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację gwarancyjną lub uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa, może on zażądać od Sprzedawcy podjęcia odpowiednich środków. Jeśli Sprzedawca odmówi spełnienia żądania konsumenta, udzieli odpowiedzi negatywnej lub nie udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od otrzymania żądania, konsument może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania z zastosowaniem alternatywnego sposobu rozwiązania sporu zgodnie z przepisami art. 12 ustawy nr 391/2015 o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów konsumenckich oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw. 

11.2  Organem właściwym do alternatywnego rozwiązywania sporów jest Urzad Ochrony Konkurencji i Konzumentówlub inny właściwy podmiot prawny wpisany na listę podmiotów oferujących alternatywne sposoby rozwiązywania sporów prowadzoną przez Prezesa UOKiK (lista ta dostępna jest TUTAJ). Konsument może wybrać dowolny z podmiotów umieszczonych na wskazanej powyżej liście.

11.3  Aby złożyć wniosek o wszczęcie postępowania z zastosowaniem alternatywnego sposobu rozwiązania sporu, konsument może skorzystać z platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12. DANE KONTAKTOWE

12.1  Dane kontaktowe Sprzedawcy:

(a)   adres do doręczeń:
       Michalská 389/20,
       811 01 Bratislava,
       Republika Słowacka,
(b)   adres e-mail:
       [email protected],

12.2  Dane kontaktowe organu nadzoru:
         Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(a)   adres do doręczeń:
       plac Powstańców Warszawy 1,
       00-950 Warszawa
(b)   numer telefonu: 
       +48 22 55 60  800
(c)   e-mail:
       [email protected]

 

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1  Niniejsze OWU stają się skuteczne względem konsumenta w dniu zawarcia Umowy.

13.2  Sprzedawca może w dowolnym czasie jednostronnie zmienić niniejsze OWU. OWU ważne i skuteczne na dzień zawarcia Umowy mają zastosowanie do stosunku pomiędzy konsumentem a Sprzedawcą.

13.3  W wypadku, gdy dane postanowienie niniejszych OWU jest albo okaże się być nieważne lub nieskuteczne, podlega ono zastąpieniu postanowieniem możliwie jak najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub nieskutecznego. Nieważność lub nieskuteczność danego postanowienia pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych OWU. W razie wątpliwości niniejsze OWU uważa się za ważne, a nie nieważne.

Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 1.7.2020.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży
• Reklamacja gwarancyjna
• Rejestr podmiotów uprawnionych
• Polityka prywatności