Zasady przetwarzania danych osobowych

spółki handlowej

eyerim s.r.o.
z siedzibą Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Słowacja
numer identyfikacyjny osoby: 47 970 006
numer identyfikacji podatkowej: 2024164153
numer identyfikacji podatkowej (podatek VAT): PL5263248042

spółka zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Koszycach I na Słowacji, dział Sro, wkładka 36601/V.

Niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe i analizujemy niektóre aspekty zachowania osób odwiedzających naszą witrynę internetową, jak również o Państwa prawach, które są z tym związane.

Ochrona Państwa danych osobowych oraz Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna, dlatego traktujemy Państwa dane osobowe z należytą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem dbamy o ich właściwą ochronę.

Prosimy uważnie przeczytać niniejsze zasady. Zawsze, gdy uzyskujemy Państwa dane osobowe, odnosimy się do niniejszych zasad i umożliwiamy Państwu ich przeczytanie. Staraliśmy się, by były one jak najbardziej zrozumiałe. Jeśli jednak coś jest dla Państwa niejasne lub jeśli mają Państwo zapytania czy uwagi, prosimy o kontakt. Chętnie wyjaśnimy Państwu jakiekolwiek pojęcia lub ustępy niniejszych zasad.

Niniejsze zasady obowiązują od 24 maja 2018.

Dane kontaktowe eyerim:
Adres: Brezová 2055/22 Spišská Nová Ves 052 01, Słowacja
Numer telefonu: +421 915 774 755
Adres e-mail: [email protected]
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek od 9:00 do 17:00

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „Rozporządzeniem“).

1. Definicje

Osoba, której dane dotyczą: Osoba fizyczna (konsument oraz osoba prowadząca działalność gospodarczą), której dotyczą dane osobowe (dalej zwana również „Państwem“ lub „klientem“);
Dane osobowe: Wszelkie informacje o zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania kliencie; możliwy do zidentyfikowania klient to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej (zwane dalej „danymi“ lub „informacjami“);
Administrator: Podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, przetwarza dane osobowe i jest za przetwarzanie odpowiedzialny. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem witryny internetowej eyerim jest spółka handlowa eyerim s.r.o., numer identyfikacyjny: 47 970 006 (zwana dalej „nami“ lub „eyerimem“);
Podmiot przetwarzający: Podmiot, który na podstawie ustawy lub powierzenia administratora przetwarza dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych (zwany dalej „partnerem biznesowym“ lub „partnerem”);
Witryna internetowa: Witryna internetowa dostępna pod adresem www.eyerim.pl (zwana dalej „witryną internetową” lub „stroną internetową”); Cel przetwarzania danych osobowych: Powód przetwarzania danych osobowych. Takim powodem może być np. wykonanie umowy, administracja kont użytkowników, rozpatrywanie wniosków i skarg, przesyłanie informacji handlowej (newsletterów) lub wyświetlanie reklam na podstawie zainteresowań klientów; Pliki cookie: Niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową na Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym. Większość plików cookie zawiera unikalny identyfikator, zwany identyfikatorem pliku cookie. Jest to szereg znaków przypisywany przez strony internetowe oraz serwery do przeglądarki internetowej, która zapisała plik cookie. To umożliwia stronom internetowym oraz serwerom rozróżniać i identyfikować poszczególne przeglądarki. Pliki cookie stosowane są w celu ulepszenia funkcjonowania stron internetowych, oceny oglądalności oraz w celu lepszego dostosowania działalności marketingowej. Zakładamy, że odwiedzając naszą witrynę internetową, wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookie.

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Eyerim oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarł on umowę, opierając się o odpowiednią podstawę prawną oraz cel przetwarzania, przetwarzają następujące dane osobowe, czy też kategorie danych osobowych:
a) dane identyfikacyjne oraz dane dotyczące adresu: np. imię, nazwisko, adres dostawy, adres fakturowania, adres siedziby, numer identyfikacyjny osoby, numer identyfikacji podatkowej;
b) elektroniczne dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres e-mail;
c) inne dane elektroniczne: adres IP, pliki cookie, identyfikatory w serwisach społecznościowych, dane lokalizacyjne urządzenia używanego przez klienta itd.;
d) inne dane osobowe związane ze stosunkiem umownym: numer konta bankowego, dane o korzystaniu z naszych produktów;
e) inne dane osobowe: zazwyczaj są nimi dane, które klient ujawnił w formularzu zamówienia lub w innych dokumentach oraz podczas komunikacji z nami, w tym również późniejsze ich aktualizacje.

3. Skąd pochodzą dane osobowe?

Przetwarzamy dane, które ujawnią nam Państwo np. zamawiając nasze produkty, rejestrując konto użytkownika, komunikując się z nami czy zgłaszając się do odbioru newslettera. Zazwyczaj są nimi: • dane identyfikacyjne i dane dotyczące adresu;
• elektroniczne dane kontaktowe;
• inne dane osobowe związane ze stosunkiem umownym.

Oprócz tego przetwarzamy dane, które uzyskujemy automatycznie na podstawie odwiedzenia przez Państwa naszej strony internetowej. Zazwyczaj są nimi:
• inne dane elektroniczne:
• pliki cookie;
• strona internetowa, z której weszli Państwo na naszą witrynę internetową;
• adres IP;
• data i godzina dostępu;
• wyszukiwane treści;
• kod odpowiedzi http i https;
• przesyłane grupy danych;
• dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego komputera.

4. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przez eyerim przetwarzane w następujących celach:
• Wykonanie umowy
• Cel: Na podstawie umowy przysługuje Państwu roszczenie o dostawę zamówionego towaru. Nam z drugiej strony przysługuje roszczenie o zapłatę uzgodnionej ceny. Aby móc wykonać nasze zobowiązania i sprawdzić, czy Państwa zobowiązania zostały wykonane, musimy przetwarzać Państwa dane identyfikacyjne oraz dane dotyczące adresu, dane kontaktowe i inne dane osobowe związane ze stosunkiem umownym (np. numer konta itd.).
• Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy jest stosunek umowny między Państwem a nami. W tym przypadku podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, który jest warunkiem zawarcia umowy.
• Okres przechowywania: Dane przechowywane są przez okres trwania stosunku umownego między klientem a nami.

• Zarządzanie kontami klientów
• Cel: Klienci mogą zarejestrować się na naszej witrynie internetowej i zarządzać własnymi ustawieniami. W tym celu niezbędne jest przetwarzanie Państwa adresu e mail, ewentualnie mogą Państwo ujawnić nam również imię, nazwisko, adresy oraz numer telefonu. Wymienione dane wykorzystywane są do uproszczenia składania zamówień naszych produktów oraz do zapewniania korzyści klientom.
• Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu zarządzania kontami klientów jest Państwa zgoda. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez zgody na przetwarzanie adresu e-mail nie można jednak dokonać rejestracji. Swoją zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać.
• Okres przechowywania: Dane przechowywane są przez okres trwania Państwa zgody. Jeżeli klient nie zaloguje się na swoje konto przez 4 lata, uważa się, że zgoda została wycofana. • Komunikacja z klientami, ocena zadowolenia klienta, rozpatrywanie wniosków, skarg i reklamacji
• Cel: Państwa dane wykorzystujemy do zarządzania Państwa zapytaniami oraz do rozpatrywania wniosków i skarg przez naszą obsługę klienta. Również możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety zadowolenia. Jeżeli zdecydują się Państwo wykorzystać do komunikacji z nami któryś serwis społecznościowy, należy pamiętać o tym, że do przetwarzania danych osobowych ujawnionych w ten sposób stosuje się również zasady danego serwisu społecznościowego, na które nie mamy wpływu.
Państwa dane wykorzystujemy także po to, aby powiadomić Państwa o statusie zamówienia oraz aby zwrócić Państwa uwagę na to, że uzgodniona cena nie została zapłacona. Jeżeli nie dokończą Państwo swojego zamówienia, możemy wysłać do Państwa wiadomość e-mail albo SMS z przypomnieniem, że zamówienie nie zostało dokończone, ewentualnie dołączyć do niego ofertę specjalną. Sądzimy, że chodzi o przydatną usługę, dzięki której mogą Państwo kontynuować składanie rozpoczętego zamówienia i nie muszą Państwo na nowo wyszukiwać produkty, które Państwa wcześniej zainteresowały. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe również wtedy, gdy wykonują Państwo uprawnienia z tytułu rękojmi oraz gdy wykonują Państwo prawa dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.
• Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu komunikacji z klientami, oceny zadowolenia, rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji jest nasz prawnie uzasadniony interes w komunikacji z klientami. Podanie danych osobowych nie jest w tym przypadku ustawowym ani umownym wymogiem, nie mają więc Państwo obowiązku ujawniać nam w tym celu swoich danych osobowych.
• Okres przechowywania: Dane przechowywane są przez okres trwania stosunku umownego między klientem a nami oraz po rozwiązaniu umowy przez następne 4 lata.
• Przesyłanie informacji handlowej oraz oferta naszych produktów
• Cel: Naszym klientom oraz osobom, które wyraziły na to zgodę, regularnie dostarczamy na adres e-mail nowości dotyczące naszych produktów. Z subskrypcji informacji handlowej mogą Państwo w dowolnym momencie szybko i łatwo zrezygnować, używając link, który znajduje się w każdym newsletterze. Preferencjami dotyczącymi dostarczania informacji handlowej mogą Państwo zarządzać również na swoim koncie klienta.
A więc jeżeli są Państwo naszym klientem (np. złożyli Państwo u nas zamówienie), możemy wykorzystać Państwa adres e-mail, który nam Państwo ujawnili, do przesyłania informacji handlowej dotyczącej podobnych produktów, o ile Państwo nie wniosą wobec tego sprzeciwu. W innych przypadkach prosimy Państwa o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej naszych produktów, ofert specjalnych oraz kampanii reklamowych naszej spółki. Informacje podawane nam przez Państwa oraz informacje uzyskane w inny sposób w związku z naszymi produktami, takie jak dane dotyczące sposobu, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych, dane o złożonych zamówieniach lub informacje o Państwa uczestnictwie w ofertach specjalnych i konkursach, możemy wykorzystać do personalizacji naszej informacji handlowej. O wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej poprosimy Państwa zawsze wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa.
• Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej oraz oferty naszych produktów jest Państwa zgoda, ewentualnie nasz prawnie uzasadniony interes w bezpośrednim marketingu. W tym przypadku podanie danych osobowych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne, bez niej jednak nie można przesyłać Państwu informacji handlowej. Swoją zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych nie jest w tym przypadku ustawowym ani umownym wymogiem, nie mają więc Państwo obowiązku ujawniać nam w tym celu swoich danych osobowych.
• Okres przechowywania: Dane przechowywane są przez okres trwania Państwa zgody. Jeżeli klient nie otworzy wiadomości z naszą informacją handlową przez 3 lata, uważa się, że zgoda została wycofana lub że prawnie uzasadniony interes przestał istnieć.
• Marketing bezpośredni oraz tworzenie spersonalizowanych treści i reklamy
• Cel: Technologia tworzenia spersonalizowanych treści oraz reklam umożliwia nam wyświetlać naszą reklamę na stronach internetowych naszych partnerów osobom odwiedzającym naszą witrynę internetową, które już wyraziły zainteresowanie naszą witryną internetową lub produktami. Staramy się wyświetlać Państwu tylko te reklamy, które Państwa rzeczywiście interesują, a nie reklamy, które nie mają żadnego związku z Państwa osobą i zainteresowaniami. Na podstawie historii Państwa zakupów, zainteresowań i zachowania w witrynie internetowej mogą być Państwu na naszych stronach internetowych oraz na stronach internetowych i w aplikacjach stron trzecich (w tym w serwisach społecznościowych) wyświetlane spersonalizowane treści i oferty. To umożliwiają przede wszystkim pliki cookie. O zarządzaniu preferencjami dotyczącymi przetwarzania plików cookie mogą Państwo przeczytać w części Pliki cookie.
• Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego oraz tworzenia spersonalizowanych treści i reklam jest Państwa zgoda, ewentualnie nasz prawnie uzasadniony interes w marketingu bezpośrednim. W tym przypadku podanie danych osobowych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne, bez niej jednak nie można dostarczać Państwu spersonalizowanych treści i reklam. Swoją zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych nie jest w tym przypadku ustawowym ani umownym wymogiem, nie mają więc Państwo obowiązku ujawniać nam w tym celu swoich danych osobowych. Niektóre dane przetwarzamy jednak w wymienionym celu automatycznie, podczas gdy przeglądają Państwo naszą witrynę internetową.
• Okres przechowywania: Dane przechowywane są przez okres trwania Państwa zgody. Okres przechowywania plików cookie może różnić się w zależności od rodzaju plików cookie. Niektóre pliki cookie ograniczone są trwaniem sesji (tzw. sesyjne lub tymczasowe cookies, po ang. session cookies). Takie pliki są przechowywane, dopóki przeglądarka internetowa jest włączona, a po jej zamknięciu są automatycznie usuwane. Inne pliki cookie są trwałe (po ang. persistent cookies). Takie pliki pozostają w przeglądarce po jej zamknięciu do określonej daty, ewentualnie do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Według tych właśnie plików cookie można zidentyfikować komputer użytkownika podczas ponownego włączenia przeglądarki internetowej i przeglądania Internetu. Więcej informacji o okresie przechowywania plików cookie mogą Państwo przeczytać w części Pliki cookie.
• Podnoszenie jakości świadczonych usług oraz analizowanie ruchu na naszych stronach internetowych i Państwa zachowania na stronach internetowych
• Cel: Eyerim nieustannie stara się podnosić jakość swoich usług i Państwa wrażeń. Podczas opracowywania nowych produktów i usług oraz podczas doskonalenia tych już istniejących stwierdzamy, jakie są potrzeby i życzenia użytkowników. Do tego wykorzystujemy rozmowy telefoniczne, ankiety, analizy stron internetowych, zainteresowanie określonymi produktami czy usługami i treściami itd.
W związku z przeglądaniem naszych stron internetowych również przetwarzamy informacje o ruchu na stronach internetowych, o przeglądanych treściach, liczbie przeglądanych stron, urządzeniach, z których nastąpiło połączenie, oraz o czasie spędzonym na stronach internetowych. Dane te pomagają nam zidentyfikować gorzej dostępne lub mniej zrozumiałe miejsca w naszej witrynie internetowej. Wymienione dane zbieramy, żeby móc oferować treści wysokiej jakości, które są przyjazne dla użytkownika, i żeby rozwijać usługi, które Państwa rzeczywiście interesują. Na podstawie tych informacji regularnie ulepszamy naszą stronę internetową.
Współpracując z partnerami świadczącymi dla nas usługi analityczne, zbieramy podczas każdej wizyty na naszej witrynie określone dane, które pomagają nam stwierdzić, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych, i uzyskać statystyki podsumowujące. Do takich danych należy adres IP, położenie geograficzne urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i czas Państwa aktywności, okres trwania Państwa wizyty, wyświetlone strony, kliknięcia na elementy (na przykład na linki). Podczas gromadzenia i analizy wymienionych danych możemy w naszej witrynie lub w wiadomościach e-mail używać plików cookie, znaczników pikselowych, plików web beacon, plików clear GIF i do nich podobnych narzędzi. Dane te pomagają nam dostarczać lepsze i bardziej dostosowane treści stron internetowych, obserwować skuteczność reklam, wykrywać i korygować potencjalne problemy oraz poprawiać jakość naszej witryny internetowej. Możemy również polecić dostawcom usług osób trzecich dostarczanie reklam internetowych w naszym imieniu. Tacy dostawcy mogą używać znaczników pikselowych i podobnych technologii do zbierania informacji o ruchu na naszych stronach internetowych, a następnie wykorzystywać takie informacje do kierowania reklam.
Jeżeli Państwo nie życzą sobie, by Państwa dane były zbierane za pomocą wymienionych technologii, mogą Państwo skorzystać z prostej procedury: większość przeglądarek oferuje możliwość automatycznego odrzucania wielu takich technologii lub możliwość wyboru, czy Państwo takie technologie akceptują, czy też odrzucają. O zarządzaniu preferencjami dotyczącymi przetwarzania plików cookie mogą Państwo przeczytać w części Pliki cookie.
• Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu podnoszenia jakości świadczonych usług, analizowania ruchu na naszych stronach internetowych oraz Państwa zachowania na stronach internetowych jest Państwa zgoda, ewentualnie nasz prawnie uzasadniony interes w marketingu bezpośrednim. W tym przypadku podanie danych osobowych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne, bez niej jednak nie można podnosić dla Państwa jakości świadczonych usług, analizować ruchu na naszych stronach internetowych i Państwa zachowania na stronach internetowych. Swoją zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych nie jest w tym przypadku ustawowym ani umownym wymogiem, nie mają więc Państwo obowiązku ujawniać nam w tym celu swych danych osobowych. Niektóre dane przetwarzamy jednak w wymienionym celu automatycznie, podczas gdy Państwo przeglądają naszą witrynę.
• Okres przechowywania: Dane przechowywane są przez okres trwania Państwa zgody. Okres przechowywania plików cookie może różnić się w zależności od rodzaju plików cookie. Niektóre pliki cookie ograniczone są trwaniem sesji (tzw. sesyjne lub tymczasowe cookies, po ang. session cookies). Takie pliki są przechowywane, dopóki przeglądarka internetowa jest włączona, a po jej zamknięciu są automatycznie usuwane. Inne pliki cookie są trwałe (po ang. persistent cookies). Takie pliki pozostają w przeglądarce po jej zamknięciu do określonej daty, ewentualnie do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Według tego rodzaju plików cookie można zidentyfikować komputer użytkownika podczas ponownego włączenia przeglądarki internetowej i przeglądania Internetu. Więcej informacji o okresie przechowywania plików cookie mogą Państwo przeczytać w części Pliki cookie.
• Organizacja konkursów dla klientów i dostarczanie nagród
• Cel: Od czasu do czasu organizujemy konkurs dla klientów i zgodnie z parametrami konkursu przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zazwyczaj są nimi Państwa adres e mail oraz imię i nazwisko.
• Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji konkursu dla klientów oraz dostarczania nagród jest Państwa zgoda. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, bez Państwa zgody niego jednak nie byłoby możliwe wzięcie udziału w konkursie dla klientów. Swoją zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać.
• Okres przechowywania: Dane przechowywane są przez okres trwania konkursu dla klientów. • Ochrona naszych praw, własności lub bezpieczeństwa albo praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób
• Cel: Dane dotyczące sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, lub dane dotyczące Państwa zamówień możemy wykorzystywać do prewencji i wykrywania oszustw, nadużycia, bezprawnego użycia oraz naruszenia naszego regulaminu sprzedaży, a także do wykonania decyzji sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie karne, organu administracji państwowej lub warunków określonych w obowiązujących przepisach prawa.
• Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa albo praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób jest wypełnianie obowiązków ustawowych, ewentualnie nasz prawnie uzasadniony interes w ochronie naszych praw, własności lub bezpieczeństwa albo praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób. Podanie danych osobowych nie jest w tym przypadku ustawowym ani umownym wymogiem, nie mają więc Państwo obowiązku ujawniać nam w tym celu swoich danych osobowych. Niektóre dane przetwarzamy jednak w wymienionym celu automatycznie, podczas gdy Państwo przeglądają naszą witrynę.
• Okres przechowywania: Dane przechowywane są przez okres 4 lat od rozwiązania naszych stosunków umownych, ewentualnie przez okres 4 lat od uzyskania danych.
• Cele rachunkowości i cele podatkowe
• Cel: Państwa dane osobowe musimy przetwarzać również dlatego, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa dotyczące rachunkowości i podatków.
• Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach rachunkowości i w celach podatkowych jest wypełnianie obowiązków ustawowych. Dane te musimy przetwarzać.
• Okres przechowywania: Dane osobowe przetwarzamy w celach rachunkowości i celach podatkowych przez okres określony przepisami prawnymi (np. dane dotyczące rachunkowości przetwarzane są przez okres 10 lat).

5. Komu są ujawniane dane osobowe?

Państwa dane osobowe ujawniane są przede wszystkim naszym pracownikom, którzy potrzebują ich, aby zapewnić Państwu dostęp do naszych produktów i usług.
Oprócz naszych pracowników Państwa dane osobowe musimy przesyłać różnym partnerom biznesowym, którzy umożliwiają prawidłowe działanie eyerimu i pomagają nam dostarczać Państwu lepsze, dokładniejsze i ogólnie bardziej spersonalizowane treści, produkty oraz usługi. Partnerzy, którym ujawniamy Państwa dane osobowe, są starannie dobierani. Współpracujemy tylko z tymi, którzy są w stanie zapewnić techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo danych osobowych, gwarantując w ten sposób ochronę przed nieuprawnionym i przypadkowym dostępem do Państwa danych osobowych lub przed innym ich nadużyciem. Wszyscy tacy partnerzy uprawnieni są do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych, w której zobowiązują się do zachowania poufności. Ujawnione dane osobowe również nie mogą być przez nich wykorzystane w celach innych niż te, w których je udostępniliśmy.
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć następujące kategorie naszych partnerów (odbiorców):
• Partnerzy, którzy zapewniają nam dostawę produktów
• Żeby móc dostarczać Państwu nasze produkty, korzystamy z usług przewoźników.
• Partnerzy, którym ujawniamy dane w celu analizy ruchu na naszych stronach internetowych, Państwa zachowania na naszych stronach internetowych oraz współczynnika konwersji
• Staramy się, aby korzystanie z naszych stron internetowych było dla Państwa jak najbardziej przyjemne. Dlatego współpracujemy z partnerami, którzy przeprowadzają analizy ruchu i Państwa zachowania na naszych stronach internetowych. Dzięki tym partnerom mamy informacje o tym, które części naszej witryny internetowej nie są zrozumiałe, ewentualnie gdzie Państwo szukają potrzebnych informacji i czy ich Państwo znajdują, na które oferty Państwo kliknęli itp. Na podstawie tych informacji regularnie ulepszamy nasze strony internetowe.
• Partnerzy, którzy świadczą nam swoje usługi, zapewniają nam obsługę techniczną konkretnej usługi, oraz operatorzy technologii, które wykorzystujemy do naszych usług
• Aby eyerim działał prawidłowo i świadczył Państwu swoje usługi, musimy współpracować z wieloma partnerami, którzy świadczą nam swoje usługi, zapewniają obsługę techniczną konkretnych usług lub obsługują technologie, które wykorzystujemy do naszych usług. Zazwyczaj są nimi następujące kategorie partnerów:
• dostawcy usług informacyjnych i komunikacyjnych oraz hostingu, w tym chmur,
• dostawcy ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych usług oraz stron internetowych,
• dostawcy usług analitycznych,
• dostawcy doradztwa rachunkowego i podatkowego,
• dostawcy wsparcia technicznego dla obsługi klienta,
• dostawcy bramek płatniczych (dostawcy kart płatniczych),
• operatorzy sieci społecznościowych,
• dostawcy usług prawnych, adwokaci,
• dostawcy usług drukarskich i pocztowych, w tym kurierzy,
• partnerzy współpracujący z nami w ramach programów lojalnościowych, organizowania konferencji, seminariów i innych wydarzeń.
• Partnerzy, którzy zapewniają nam marketing bezpośredni, oraz partnerzy i operatorzy rozwiązań technologicznych, dzięki którym możemy wyświetlać Państwu spersonalizowane treści i reklamy
• W celu prezentacji i promocji naszych usług korzystamy z usług agencji marketingowych, którym dla dokładniejszego kierowania reklam naszych usług podajemy niezbędne do tego dane.
• Aby zapewnić Państwu jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej witryny internetowej, będziemy dostarczać Państwu istotne informacje, polecać usługi i przesyłać przypomnienia o zamówieniach pozostawionych w koszyku. Podstawą wszystkich wymienionych usług są wcześniej dokonane zakupy oraz to, na jakie produkty klikają Państwo w naszej witrynie i jakie informacje nam Państwo podali.
• Aby zapewnić, że nasza reklama wyświetlana jest właściwym użytkownikom, ujawniamy Państwa dane osobowe, w tym adres e-mail, operatorom rozwiązań technologicznych, dzięki którym możemy wyświetlać spersonalizowane treści oraz reklamy.
• Organy administracji publicznej
• Dane osobowe ujawniamy, gdy egzekwowane jest prawo, gdy wymaga tego ustawa lub jeżeli jest to konieczne w celu prewencji, wykrywania i ścigania przestępstw i oszustw, ewentualnie jeżeli jesteśmy w inny sposób zobowiązani uczynić tak na podstawie ustawy.
• Mogą nimi być organy prowadzące postępowanie karne (Policja, prokuratura, sądy) czy urzędy skarbowe.
• Ujawnianie danych osobowych takim odbiorcom nie odbywa się regularnie, ale tylko doraźnie, szczególnie jeśli wymaga tego ustawa.

6. Czy dane osobowe są przekazywane poza UE?

Jeśli przekazujemy dane osobowe swoich klientów do przetwarzania do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący również państwa nienależące do Unii Europejskiej – Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię) lub organizacji międzynarodowej, dzieje się tak wyłącznie pod warunkiem, że dane państwo trzecie lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony albo że odbiorca danych osobowych zapewni odpowiednie zabezpieczenia, a w państwie docelowym obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej tych osób. Za kraje zapewniające odpowiedni stopień ochrony zostały przez Komisję Europejską uznane: Andora, Argentyna, Kanada (organizacje handlowe), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj oraz Stany Zjednoczone (ograniczone do Privacy Shield).

7. W jaki sposób dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe przetwarzane są ręcznie i w sposób automatyczny. Należycie prowadzimy rejestry wszystkich czynności przetwarzania zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

8. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?

Prosimy, by, wykonując prawa, zwracali się Państwo do nas za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych we wstępie do niniejszych zasad. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy wykonującego prawo. Jeżeli żądania powtarzają się i są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, możemy pobrać od Państwa rozsądną opłatę albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
• Prawo dostępu do danych osobowych
o Jeśli pragną Państwo wiedzieć, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych. Jeżeli żądania mają ustawiczny charakter, mamy prawo pobrać za kopię podanych danych osobowych rozsądną opłatę uwzględniającą nasze koszty administracyjne. • Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
o Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane dotyczące Państwa, mają Państwo prawo żądania ich sprostowania. Również mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych. Dane sprostujemy lub uzupełnimy niezwłocznie, zawsze jednak w odniesieniu do naszych możliwości technicznych.
• Prawo do usunięcia danych
o Jeśli dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, albo jeśli stwierdzą Państwo, że były one przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo żądania ich usunięcia.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
o Jeśli Państwo nie życzą sobie zupełnego usunięcia, ale tylko czasowego ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
• Prawo do przenoszenia danych
o Jeśli Państwo życzą sobie przesłania Państwa danych osobowych stronie trzeciej, mogą Państwo wykorzystać swoje prawo do przenoszenia danych. Jeśli wykonanie tego prawa może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych, spełnienie takiego żądania nie będzie możliwe.
• Prawo do sprzeciwu
o W dowolnym momencie mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, lub w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów. Jeżeli nie wykażemy istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, na podstawie Państwa sprzeciwu niezwłocznie zakończymy przetwarzanie.
• Prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę
o Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych uzasadnione jest Państwa zgodą, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.
• Prawo do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
o Nie podlegają Państwo żadnej decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.
• Prawo do wnoszenia skarg do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
o Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), z siedzibą Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27, Słowacja, numer tel.: +421/2/3231 3220, adres e-mail: [email protected], strona internetowa: www.dataprotection.gov.sk.

9. W jaki sposób przetwarzane są pliki cookie?

Pliki cookie wykorzystywane są przez większość stron internetowych i serwerów podczas świadczenia wielu podstawowych usług internetowych. Jeśli robią Państwo zakupy w Internecie, pliki cookie na przykład sprawiają, że sklep internetowy pamięta produkty, które Państwo wcześniej dodali do koszyka. Pliki cookie również umożliwiają stronom internetowym przechowywać Państwa preferencje (takie jak język czy login) i użyć ich podczas Państwa następnej wizyty. Za pomocą plików cookie można również gromadzić dane statystyczne dotyczące aktywności użytkowników, np. liczbę unikalnych użytkowników strony internetowej w miesiącu, które są dla osoby prowadzącej stronę internetową bardzo cenne, ponieważ umożliwiają jej dostarczać lepsze i bardziej przyjazne dla użytkownika usługi. Według okresu przechowywania można pliki cookie podzielić na: • sesyjne cookies (nazywane też tymczasowymi, po ang. session cookies), które przechowywane są w Państwa przeglądarce internetowej tylko do chwili jej zamknięcia,
• trwałe cookies (po ang. persistent cookies), które przechowywane są w Państwa przeglądarce internetowej długoterminowo, dopóki nie minie określony czas ich trwania lub do chwili ich ręcznego usunięcia (czas przechowywania plików cookie w Państwa przeglądarce internetowej zależy od ustawień samego pliku cookie oraz od ustawień Państwa przeglądarki). Według funkcji rozróżnia się pliki cookie: • niezbędne, które są niezbędne do działania naszych stron internetowych,
• preferencyjne (nazywane też funkcjonalnymi), które umożliwiają naszym stronom internetowym zapamiętywać informacje, które wpływają na zachowanie i wygląd strony internetowej (np. preferowany język lub region, w którym Państwo się znajdują), takie pliki nie są niezbędne do działania naszych stron internetowych, ale zwiększają jej funkcjonalność oraz praktyczność jej używania,
• analityczne, które pomagają nam zanalizować Państwa przeżycia na naszych stronach internetowych (tzw. User Experience) i dzięki którym rozumiemy, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych,
• marketingowe, których używamy do prawidłowego kierowania oraz personalizacji treści i reklam,
• konwersyjne, których używamy do analizy wydajności poszczególnych kanałów sprzedaży,
• śledzące, które w połączeniu z konwersyjnymi pomagają nam mierzyć wydajność kanałów sprzedaży.
Używamy również pliki cookie podmiotów zewnętrznych, na podstawie których odbywa się monitorowanie większej ilości stron internetowych w celu dostarczenia Państwu spersonalizowanych treści i reklam na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych i innych kanałach sprzedaży. Za pomocą konwersyjnych plików cookie na naszych stronach internetowych mierzymy liczbę zamówień, które zostały wysłane po tym, jak klient wszedł na nasze strony internetowe, klikając na reklamy na stronach internetowych naszych partnerów reklamowych lub na podstawie połączenia poprzez link zamieszczony na stronie internetowej tych partnerów. W ten sposób przeprowadzamy analizę wydajności naszych poszczególnych kanałów sprzedaży, na podstawie której dokonywane jest rozliczenie finansowe między nami a naszymi partnerami reklamowymi. Za pomocą konwersyjnych plików cookie identyfikacja Państwa nie jest możliwa, nie chodzi zatem o dane osobowe. Nasz partner reklamowy otrzyma tylko dane o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę lub złożyli u nas zamówienie.

10. Gdzie można dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych i prywatności w Internecie?

Ustawienia przeglądarki internetowej oraz ustawienia plików cookie
Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby pliki cookie były usuwane lub aby bez Państwa wyraźnej zgody niemożliwe było ich zapisywanie w komputerze lub w urządzeniu przenośnym. Informacje o ustawieniach plików cookie można znaleźć w odpowiedniej sekcji pomocy przeglądarki internetowej. O tym, jak zmienić ustawienia plików cookie w najczęściej używanych przeglądarkach, można przeczytać tutaj:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html
Mogą Państwo odwiedzić również strony internetowe http://www.youronlinechoices.com/cz/ (w języku czeskim), www.allaboutcookies.org (w języku angielskim) lub www.aboutads.info/choices (w języku angielskim), na których można uzyskać informacje o możliwościach odrzucenia określonych kierowanych działalności reklamowych oferowanych przez niektóre podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy. W tym celu należy odwiedzić strony internetowe poszczególnych przeglądarek internetowych i urządzeń, których dotyczyć ma Państwa odrzucenie. Ponieważ narzędzia do odrzucenia mogą zależeć od plików cookie, w przypadku usunięcia plików cookie może być konieczne ponowne odwiedzenie danych stron internetowych w celu resetowania preferencji.
O plikach cookie można również przeczytać na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (w języku czeskim).

11. Czy przetwarzane są również dane dotyczące dzieci?

Nasze strony internetowe nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 16 lat. Nie zbieramy więc ich danych osobowych celowo. Jeśli okaże się, że nieumyślnie otrzymaliśmy dane osobowe dzieci poniżej 16. roku życia, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych danych tak szybko, jak to możliwe, za wyjątkiem sytuacji, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania takich danych.

12. Zakończenie

Przepisy prawa oraz nasza strategia biznesowa łącznie ze związanymi z nią sposobami przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się zmienić. Jeśli zdecydujemy się zaktualizować niniejsze zasady, opublikujemy zmiany w naszej witrynie internetowej i poinformujemy Państwa o takich zmianach. Jeżeli miałaby nastąpić istotna zmiana niniejszych zasad lub jeżeli zobowiąże nas do tego ustawa, poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem. Prosimy uważnie przeczytać niniejsze zasady i okresowo przeglądać je podczas komunikacji z nami lub podczas korzystania z naszej witryny internetowej.